ارسال مقاله و خبرهای حقوقی

/توسط

ارث خيار

دارائی متوفی را میتوانیم به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کنیم. بخش مثبت دارائی عبارت از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر است و بخش منفی آن عبارت از بدهیهائی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارائی متوفی ترکه نامیده میشود.

سلام

فرهیختگان عزیز می توانید با نام خودتان مقالات حقوقی و وکالت برای ما ارسال کنید.

با سپاس

وکیل مجازی